Sedmi sastanak projektnog tima

Sedmi sastanak projektnog tima održan je u četvrtak, 9. maja 2019. godine u Zrenjaninu, u prostorijama RDA Banat, Čarnojevićeva 1, Zrenjanin i počeo je u 12:00 časova. Sastanak je održan uz prisustvo svih članova tima projektnih partnera, predvođenih koordinatorom za aktivnosti i komunikacije – Irenom Živković, sa sledećim temama dnevnog reda, o kojima su prethodno raspravljali i odobrili projektni partneri:

• Prezentacija sprovedenih aktivnosti u okviru projekta i praćenje napretka realizacije projekta – preduzimanje korektivnih radnji ukoliko je potrebno:

 Irena Živković – koordinatorka aktivnosti i komunikacija predstavila je sve aktivnosti koje su realizovane u sedmom periodu implementacije. Članovi tima diskutovali su o svakoj sprovedenoj / tekućoj aktivnosti pojedinačno. Debata se sastojala u međusobnom informisanju o napretku aktivnosti koje se sprovode sa obe strane granice, u skladu sa usvojenim Planom aktivnosti i komunikacije. Glavne teme razgovora bile su uspostavljanje kancelarije za prekograničnu saradnju i izvođenje infrastrukturnih radova na obe strane granice. Započeta je izgradnja biciklističke staza na državnom putu IB-15 na području Kikinde i dionice Kikinda – Nakovo, kao i radovi na graničnom prijelazu Nakovo. Opština Žombolj je nastavila radove na rehabilitaciji ulica u blizini nacionalnog puta 59C. Konsolidovani izveštaj 6.2 je dostavljen i konzorcijum je očekuje validaciju JS / MA u narednim danima.

 • Sedmi izveštaj partnera

 Diskusija se nastavila sa ostalim tačkama dnevnog reda. Svi partneri su postepeno radili na 7. partnerskim izveštajima, koji će pokriti period implementacije do 16. maja. Partneri su se dogovorili o dinamici podnošenja, kao i o glavnim aktivnostima koje će biti u izveštaju u tekućem periodu. U tu svrhu, RCR Banat je predstavio presek rezultata koji su postignuti do sada i situaciju ciljnih grupa.

 • Debata o najvažnijim aktivnostima koje su pred nama – organizovanje događaja prekogranične saradnje

 Razgovor se vodio o aktivnostima koje su predviđene do kraja implementacije projekta. Pored tekućih infrastrukturnih radova, glavna pitanja su organizovanje događaja prekogranične saradnje u Kikindi, koji bi trebalo da okupi 100 učesnika sa 20 B2B sastanaka. Prema projektu i usvojenom akcionom planu, partneri su se prethodno dogovorili o datumu događaja (jedan dan od 29. do 31. maja) i razmatran je eventualni dnevni red. Takođe, partneri su tazmatrali pogodna mesta za organizaciju događaja i RCR Banat će istražiti predloženu opciju za pružanje usluga organizacije događaja na Srpskoj strani. Partneri su se takođe dogovorili o narednim saopštenjima za štampu, kao i dinamici članaka u novinama do kraja projekta.