Uspostavljena prekogranična mreža za saradnju

Prekogranična mreža za saradnju uspostavljena je sa ciljem poboljšanja saradnje u svim oblastima života i rada stanovnika prekograničnog regiona. Mreža se sastoji od 57 zainteresovanih strana iz javnog, privatnog i nevladinog sektora (uključujući i projektne partnere), koji su potpisnici Memoranduma o razumevanju (MoU) sa projektom IBC, tj. Sa JP „Putevi Srbije“ kao vodećim partnerom, čije je potpisivanje predstavljalo formalno uspostavljanje mreže.

Potpisnici su se složili da sarađuju kako bi se poboljšali uslovi za kretanje ljudi, roba i usluga u pograničnim područjima, razvili granični prelaz Nakovo-Lunga, prevazišli granicu kao barijeru i promovisali jaču saradnju i kontakte između regiona i zajednica. Potpisnici su se takođe složili da pruže punu podršku Kancelariji za informacije i promociju prekogranične ekonomske saradnje, da identifikuju i definišu predloge za prevazilaženje zajedničkih prekograničnih izazova, da doprinesu pokretanju inicijativa za promovisanje prekogranične ekonomske saradnje i da podrže nove mogućnosti u oblasti standarda kvaliteta u javnom prevozu i uslugama mobilnosti.