Uspostavljena prekogranična mreža za saradnju

U cilju oboljšanja saradnje u svim oblastima života i rada stanovnika prekograničnog regiona uspostavljena je prekogranična mreža za saradnju. Mreža se sastoji od 57 zainteresovanih strana iz javnog, privatnog i nevladinog sektora (uključujući i projektne partnere), koji su potpisali Memorandum o razumevanju sa IBC projektom, tj. Sa JP „Putevi Srbije“ kao nosiocem projekta. Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju formalizovano je i uspostavljanje mreže. Potpisnici su se složili da sarađuju u cilju poboljšanja uslova za kretanje ljudi, roba i usluga u pograničnim oblastima, razvijanja graničnog prelaza Nakovo-Lunga, prevazilaženje granice kao barijere i promovisanje jače saradnje i kontakata između pograničnih regiona i zajednica. Potpisnici su se takođe složili da daju punu podršku Kancelariji za informisanje i promovisanje prekogranične ekonomske saradnje (nakon uspostavljanja), da identifikuju i definišu predloge za prevazilaženje zajedničkih prekograničnih izazova, da doprinesu pokretanju inicijativa za promovisanje prekogranične ekonomske saradnje i da podrže nove mogućnosti u oblasti standarda kvaliteta u javnom prevozu i uslugama mobilnosti. Popunjavanjem online upitnika na veb portalu IBC projekta, kreiranog posebno za ovu priliku, zainteresovane strane su dostavile svoje poslovne podatke koji se nalaze na IBC veb portalu. Prekogranična mreža predstavljena je kao deo vebportala u obliku baze podataka, koja će omogućiti prezentaciju raznih roba i usluga s obe strane granice i promociju tih dobara i usluga, kako bi se poboljšao pristup potencijalnim korisnicima i poboljšala lokalna i regionalna ekonomija. Mreža će podržati upotrebu novih mogućnosti u oblasti standarda kvaliteta u javnom prevozu i uslugama mobilnosti.